Vodovod Brinje

JAVNE NABAVE ROBA MALE VRIJEDNOSTI KEMIKALIJE ZA PROIZVODNJU KLOR DIOKSIDA

VODOVOD d.o.o.
Frankopanska 35, Brinje

OIB 67230419986

Brinje, 01.03.2023

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA PREDMET NABAVE:  kemikalije za proizvodnju klor dioksida

Naručitelj Vodovod d.o.o. Frankopanska 35, Brinje, sukladno Općem aktu o provedbi postupaka jednostavne nabave na  temelju čl. 15. St 2 ZJN (NN120/2016) provodi postupak jednostavne nabave za nabavu kemikalija za proizvodnju klor dioksida.

 1. Podaci o naručitelju : Vodovod d.o.o. Brinje, Frankopanska 35, OIB 67230419986, odgovorna osoba Ruža Blažanin, bacc.oec.
 2. Predmeta nabave: Nabava kemikalija za proizvodnju klor dioksida, evidencijski broj nabave iz Plana nabave za 2023. godinu. 02-2023.

2.2. Opis predmeta nabave:
Predmet nabave: CPV OZNAKA : 24962000-5- kemikalije za obradu  vode. Predmet nabave su kemikalije za proizvodnju klor dioksida za potrebe Naručitelja.  Isporučena roba mora udovoljavati svim standardima prema pozitivnim propisima.  Stvarno nabavljena količina robe na temelju sklopljenog ugovora o nabavi može biti veća ili manja od okvirne količine. Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost provedena na temelju ugovora o nabavi ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
Tehničke specifikacije odnose se na materijale (robe) koji će se nabavljati i definirane su Troškovnikom.  U nabavu je uključena i dostava kemikalija s posebnim vozilom za dostavu kemikalija u odgovarajućoj ambalaži.
Naručitelj preuzima odgovornost za kemikaliju u trenutku preuzimanja u skladištu naručitelja na adresi Stajnica  bb  (Žižići), Jezerane, Općina Brinje.

2.3. Procijenjena vrijednost nabave: 15.926,74 € bez PDV

3.UVJETI NABAVE  (ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete)
 3.1. Način izvršenja : Ugovor

3.2. Rok izvršenja: Rok početka isporuke odmah po potpisu ugovora, a rok završetka je ispunjenje ugovora, pojedinačne narudžbe prema narudžbenici u roku od 3-7 dana.
S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor.

3.3. Rok izvršenja-trajanja ugovora: 12 mjeseci od sklapanja ugovora ili do izvršenja ugovora

3.4. Rok valjanosti ponude: 30 dana od isteka roka za dostavu ponude
3.5. Mjesto izvršenja:  skladište-mjesto kloriranja kod  naručitelja.

3.6. Rok, način i uvjeti plaćanja: plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od zaprimanja urednog računa odabranog ponuditelja. Odabrani ponuditelj/prodavatelj će Naručitelju/kupcu dostaviti račun za svaku pojedinačnu isporuku predmeta nabave u roku od 8 dana od uredne isporuke.

3.7. Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a  uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja,
cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom:
– cijena ponude bez PDV
– Iznos PDV
-cijena ponude s PDV-om
-cijena ponude izražava se  EUR-ima

3.8. Kriterij za odabir ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda sa relativnim ponderom cijene 100%, a pod uvjetom nepostojanja osnova za isključenje, te uz obvezu ispunjavanja svih uvjeta sposobnosti

 1. OSNOVE ISKLJUČENJA I DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA:

podataka navedenih u Izjavi o 4

moguće , jednakovrijedan dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana .1. OBVEZNE OSNOVE ISKLJUČENJA:

4.1.1. Obvezne osnove isključenja ponuditelja, te dokumenti na temelju  kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje.

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz daljnjeg postupka nabave ako utvrdi da:

1.je gospodarski subjekt koji ima poslovni  nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja,  donošenja odluka ili nadzora  toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin RH pravomoćnom presudom osuđen za:

 1. a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju
  – članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329 (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja)
  Kaznenog zakona
  -članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz  Kaznenog zakona (NN 110/97), 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03.,190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11., i 143/12.)
 2. Korupciju na temelju

čl. 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), čl. 253 (davanje mita u gospodarskom poslovanju), čl. 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), čl. 291 (zlouporaba položaja i ovlasti), čl. 292 (nezakonito pogodovanje), čl. 293 (primanje mita), čl. 294 (davanje mita), čl. 295. (trgovanje utjecajem) i čl 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog Zakona

čl 294a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), čl 294b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), čl 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), čl. 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti ), članak 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita), i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog Zakona (NN br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11., i 143/12.)

 

 1. prijevara na temelju

-članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u  gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara ) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u  gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11., 143/12.,)

 1. d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju
  – članka 97. (terorozam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za
  terorizam), čl 101. (obuka za terorizam) i čl.102 (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
  – članka 169. (terorizam), članka 169a (javno poticanje na terorizam)i članka 169b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog Zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11., i 143/12)
 2. e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98 (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) kaznenog zakona
– članka 279 (pranje novca) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11., 143/12.,)

 1. f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– čl 106.(trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
– čl 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog  zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11., i 143/12.)

ili

2.je gospodarski subjekt koji nema poslovni  nastan u RH ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz čl 57. St 1. Točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom postupka jednostavne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz točaka 4.1.1. i 4.1.2. ovoga članka.

Naručitelj će kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz točke 4.1.1. ove dokumentacije o nabavi prihvatiti:

Izjavu o nekažnjavanju iz Obrasca 2. Ove dokumentacije, a koja mora biti potpisana i pečatirana od strane osobe odgovorne za zastupanje gospodarskog subjekta.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke Ponuditelj (gospodarski subjekt) u ponudi dostavlja Izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje Ponuditelja (gospodarskog subjekta).

NAPOMENA:  izjavu o nekažnjavanju su dužne dostaviti sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta.

U slučaju sumnje u istinitost  nekažnjavanju (Obrazac 2) Naručitelj će dodatno zatražiti od gospodarskog subjekta izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili ako to nije gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom postupka jednostavne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz točke 4.1.1. ove dokumentacije o nabavi odredbe iz točke 4.1.1. na odgovarajući se način primjenjuju i  na zajednicu gospodarskih subjekata i/ili podugovaratelje.

 • da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
 1. U Republici Hrvatskoj ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj,

Ili

 1. U republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Naručitelj će kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz točke 4.1.2 ove dokumentacije o nabavi prihvatiti:
Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključivanje stavka 4.1.2 ove dokumentacije.

Iznimno od točke 4.1.2 naručitelj neće isključiti poslovni subjekt ako mu plaćanje obveza sukladno posebnom propisu nije dopušteno ili ima odgodu  plaćanja.

4.1.3 Lažni podaci

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka jednostavne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata koji su dio ponude za ovo nadmetanje.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili, naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:
– od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili, obratiti se izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima.

 

 1. PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST

Pravna i poslovna sposobnost se dokazuje:
1. Izvatkom iz sudskog, obrtnog ili sličnog registra države sjedišta. Isti  ne smiju biti stariji od tri mjeseca  od dana zaprimanja  poziva za dostavu ponude.
2. Najmanje tri potvrde naručitelja o isporuci istih ili sličnih proizvoda – uređaja.

 1. PODACI O PONUDI

5.1 Sadržaj ponude

Ponuditelji moraju dostaviti popunjen ponudbeni list, dokaze da ne postoje osnove za isključenje ponuda, priložiti dokaze o zahtjevanim sposobnostima, ispuniti i ovjeriti izvorni troškovnik, dostaviti ovjerene zahtjevane izjave, dostaviti popunjene i ovjerene obrasce, te sastaviti ponudu kako slijedi:

 • Popunjen ponudbeni list u skladu s obrascem koji je sastavni dio ove dokumentacije
 • Sadržaj ponude
 • Dokumente kojim ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje gospodarskog subjekta
 • Tražene dokaze sposobnosti
 • Popunjene izjave iz ove dokumentacije
 • Popunjen troškovnik
 • Ostali podaci traženi u dokumentaciji

5.2. Način izrade ponude
Ponuda se izrađuje na način da čini neraskidivu cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu onda se izrađuje u dva ili više dijelova. Ponuda se izrađuje na način da je uvezena da se onemogući vađenje ili ubacivanje listova. Ako se ponuda sastoji iz više dijelova svi dijelovi moraju biti uvezeni na način da se onemogući vađenje listova. Ponuda mora biti uvezena u cjelinu jamstvenikom, s pečatom na poleđini.

Stranice ponude se označavaju brojevima na način da je vidljiv broj stranice i ukupan broj stranice na kraju. Ponude se pišu neizbrisivom  tintom , ispravci moraju biti vidljivi.

U ponudi mora biti popunjen troškovnik koji je sastavni dio ove dokumentacije. Sva tražena popratna dokumentacija može biti u preslici. Troškovnik mora biti potpisan i ovjeren.

Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za cijeli predmet nabave.

Ponude koje ne budu u skladu s ovim uvjetima neće se razmatrati.

5.3. Način određivanja cijene ponude

Ponuditelji dostavljaju ponude s cijenom u kunama, cijena ponude piše se u brojkama. Ponuditelji su dužni upisati pojedinačne i ukupne cijene na dvije decimale za svaku stavku troškovnika.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV ili ako određena stavka ne podliježe PDV upisuje se ista cijena u stavku s PDV i u stavku bez PDV.

U cijenu ponude bez PDV moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
Cijena ponude se izražava za cjelokupan predmet nabave.
Cijena ponude je nepromjenjiva za cijelo trajanje ugovora.

5.4. Valuta ponude:  EUR

 

5.5. Kriterij odabira ponude: Najniža cijena. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako  rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

5.6. Jezik i pismo ponude: Hrvatski jezik, latinično pismo.

5.7. Rok valjanosti ponude: Najmanje 90 dana od dana krajnjeg roka za dostavu ponuda. Na zahtjev naručitelja Ponuditelj može produžiti rok valjanosti ponude.

5.8. Pravo na žalbu:

U skladu s ZJN.

 

 1. OSTALE ODREDBE
  • Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ponuditelj je dužan dostaviti u ponudi Izjavu o pravovremenom dostavljanju jamstva  za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Ponuditelj je dužan odmah po potpisivanju ugovora o jednostavnoj nabavi, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo mora biti u vidu ovjerene bjanko zadužnice solemnizirane od strane javnog bilježnika u visini 10% (slovima: deset posto) ugovorne cijene bez poreza na dodanu vrijednost.

        6.2 Zaprimanje ponuda u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom

6.3. Rok za dostavu ponuda je 14.03.2023 do 13 sati

6.4. Otvaranje ponuda 14.03.2023. u 13 sati.

 

 

 

TROSKOVNIK

DON_Kemikalije za proizvodnju klordioksida

 

Podijeli:

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.

Categories

Pogledajte

Ostale Objave

Slijedite Nas

Najnovije informacije o radu naše službe saznajte putem društvenih mreža