Vodovod Brinje

NATJEČAJ za imenovanje direktora društva VODOVOD d.o.o

Na temelju odluke Skupštine društva VODOVOD društvo sa ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, sa sjedištem u Brinju, Frankopanska 35, OIB: 67230419986 raspisuje se sljedeći

NATJEČAJ

za imenovanje direktora društva VODOVOD d.o.o., Brinje, Frankopanska 35

Direktor društva VODOVOD d.o.o. (dalje u tekstu Društvo) može biti svaka fizička osoba koja ispunjava uvjete:

da ima poslovnu sposobnost;
najmanje jedna godina iskustva na upravljačkim poslovima;
položen vozački ispit «B» kategorije;
stupanj školske spreme: srednja stručna sprema, VŠS ili VSS;
da ne postoje prepreke iz čl. 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22)

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju dostaviti:
– životopis;
– presliku domovnice ili osobne iskaznice;
– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome);
– dokaz o radnom iskustvu u struci – elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji;
– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

– dokaz o položenom vozačkom ispitu «B»kategorije (preslika vozačke dozvole).

Isprave se dostavljaju u neovjerenoj preslici.

Sukladno odredbi čl. 11. Izjave Društva upravu društva čini direktor te zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Direktor se imenuje najviše na period od 5 godina s time da ga se može ponovno imenovati.

Direktora Društva imenuje Nadzorni odbor Društva.

Prije stupanja na dužnost Direktor je dužan dati pismenu Izjavu da je spreman prihvatiti dužnost člana uprave i da nema zapreke za njegovo imenovanje.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u zatvorenoj omotnici najkasnije do 7. studenog 2022., poštom ili osobno na adresu: VODOVOD d.o.o., Frankopanska 35, 53260 Brinje s naznakom „NE OTVARAJ – Natječaj za izbor direktora“.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava tražene uvjete. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

S kandidatima koji su ispunili uvjete ovog Natječaja Nadzorni odbor Društva može provesti intervju ukoliko smatra da je to potrebno za donošenje odluke.

Skupština Društva zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela objavljenog natječaja ili njegove izmjene u svakoj fazi postupka te pravo da ne prihvati niti jednu od pristiglih ponuda bez obrazloženja i zbog toga ne odgovara za eventualnu štetu kandidatima.

Ovaj Natječaj će se objaviti na web stranici Društva VODOVOD d.o.o., web stranici Općine Brinje, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati će biti obaviješteni o ishodu javnog natječaja u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Nadzornog odbora o imenovanju direktora Društva, objavom na web stranicama Društva i Općine Brinje u obliku obavijesti o ishodu javnog natječaja.

Podnošenjem prijave na Javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka navedenih u prijavi na Javni natječaj, kao i iz dokumentacije dostavljene uz prijavu, u svrhu imenovanja direktora Društva VODOVOD d.o.o.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

KLASA: 025-03/22-01/02

URBROJ: 2125-4-22-02-04

 

Brinje, 21. listopada 2022.

Skupština društva

Zlatko Fumić, Općinski načelnik

 

NATJECAJ_VODOVOD_BRINJE_21-10-2022. direktor

 

Podijeli:

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.

Categories

Pogledajte

Ostale Objave

Slijedite Nas

Najnovije informacije o radu naše službe saznajte putem društvenih mreža