IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERASA - RUŽA BLAŽANIN