Gospodarski subjekti i sukob interesa

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA