PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

 

Naručitelj: Vodovod d.o.o.

Adresa: Frankopanska 35, 53 260 Brinje

OIB: 67230419986

 

Na temelju čl. 20 stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) naručitelj donosi:

 

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

 

 

Redni broj EvidencijskiBroj nabave Predmet nabave Procijenjenavrijednost nabave Vrsta postupka javne nabave Naznaka sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum Planirani početak postupka javne nabave Planirano trajanjeUgovora o javnojNabavi ili okvirnog sporazuma
         1.            2.          3.            4.            5.          6.            7.              8.
         1 01-2015 Vodovodni materijal        50.000,00 Narudžba-Bagatelna nabava 01.02.2016. 31.01.2017.
         2. 02-2015 Materijal za čišćenje održavanje i sl.        15.000,00 Narudžba,Bagatelna nabava 01.02.2016. 31.01.2017.
         3. 03-2015 Uredski materijal        10.000,00 Narudžba,Bagatelnanabava 01.02.2016. 31.01.2017
        4. 04-2015 Sredstva za dezinfekciju vode        25.000,00 Narudžba,Bagatelnanabava 01.02.2016 31.01.2017
         5. 

 

05-2015 Električna energija      210.000,00 Javna nabava Ugovor o javnoj nabavi 01.02.2016. 31.03.2017
6. 06-2015 Električna

Energija

mrežarina

190.000,00 Bagatelna nabava 01.02.2016 

 

 

31.01.2017
         7. 07-2015 Gorivo i lož ulje     40.000,00 NarudžbaBagatelna nabava 01.02.2016 31.01.2017
       8. 08-2015 Telefoni i internet     20.000,00 Bagatelna nabavanarudžba 01.02.2016. 31.01.2017
         9. 09-2015 revizija       12.000,00 narudžba 01.02.2016 31.01.2017
       10. 10-2015 Usluge Zavoda za javno zdravstvo       60.000,00 Bagatelna nabava –izravno ugovaranje ugovor 01.02.2016 31.01.2017
       11. 11-2015 Osiguranje imovine      18.000,00 Bagatelna nabava-izravno ugovaranje 01.02.2016 31.01.2017
       12. 12-2015 Ostale sitne nabave      80.000,00 narudžbenica 01.02.2016 31.01.2017
       13. 13-2015 Vodovod Križ Kamenica-Brinjska Kamenica 5.000.000,00 Javna nabava Okvirni sporazum 01.06.2016. 31.12.2018.
       14. 14-2015. Vodovod Mali Kut        70.000,00 Ograničeni postupak, bagatelna nabava Ugovor 01.05.2016 31.12.2016
15.

 

15-2015 Projektiranje vodovoda

Prokike i Gornja   Jelvica

 

380.000,00 Javna nabava Ugovor 01.06.2016. 31.05.2017.
       16. 16-2015 Nabava računala i softvera za naplatu potrošene vode 

 

   30.000,00 NarudžbaBagatelna nabava Ugovor 01.05.2016. 31.12.2016.

 

 

 

Ovaj plan je prihvaćen na 35.sjednici Nadzornog odbora i isti će biti objavljen na stranicama Vodovod-a d.o.o. Brinje, http://.vodovod-brinje.hr

 

Klasa:330-01/16-01/02

Ur.br:2125/73-16-01

 

Brinje, 20.01.2016.

Direktor:

 

Ruža Blažanin