Na temelju članka 215. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09), Uprava komunalnog poduzeća Vodovod d.o.o. Brinje, donijela je dana 01.06.2012. godine,

 

 OPĆE I TEHNIČKE UVJETE ISPORUKE VODNIH USLUGA

 

 OPĆE ODREDBE


Čl.1.

Ovim Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) odreduju se medusobni odnosi izmedu isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga na području Općine Brinje, na kojem isporučitelj vodnih usluga obavlja djelatnost javne vodoopskrbe .

Ovi Opći uvjeti sadržavaju odredbe o:

–          postupku izdavanja suglasnosti i osiguranju uvjeta za priključenje na komunalne vodne gradevine

–          tehničko-tehnološkim uvjetima priključenja (posebni uvjeti priključenja),

–          kvaliteti opskrbe vodnim uslugama

–          pravima i obvezama isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga

–          uvjetima mjerenja , obračuna i naplate vodnih usluga

–          uvjetima za primjenu postupka ograničenja ili obustave isporuke vodnih usluga

–          postupanju u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga i

–          tehničko-tehnološkim uvjetima za ugradnju vodomjera.

 

 

II   DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA

 

Čl.2.

1)   Isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Brinje, Stipe Javora bb, (u daljnjem tekstu: isporučitelj usluge).

2)   Korisnici vodnih usluga su pravne i fizičke osobe koje su s isporučiteljem usluge sklopile ugovor o priključenju na vodoopskrbni sustav i (u daljnjem tekstu: korisnici usluga) ili su temeljem ovih Općih uvjeta izjednačeni s tim osobama

3)   Potrošač/kupac je pravna ili fizička osoba koja troši vodu. Potrošač može biti vlasnik nekretnine ili osoba koja ima pravo korištenja nekretnine po bilo kojem pravnom osnovu (najmoprimac, podnajmoprimac, stanar, zakupac, podzakupac i sl.)

4)   Vodoopskrbni sustav je javni vodovodni sustav na području Općine Brinje a obuhvaća sve objekte, uredaje i druga postrojenja za zahvat i distribuciju vode, te vodovodnu mrežu na cijelom  području Općine Brinje a nalazi se pod upravom isporučitelja usluge.

5)   Priključak na vodoopskrbni sustav čini cjevovod od spoja na javni vodoopskrbni sustav (čvor priključka) do glavnog vodomjera smještenog u vodomjernom oknu, zaključno s glavnim vodomjerom. Priključak je pod upravom isporučitelja usluge i njegovo je osnovno sredstvo, a vodomjerno okno je u vlasništvu korisnika usluge vodoopskrbe.

6)   Gradevina u smislu ove odluke je izgradena gradevina, gradevina u izgradnji ili gradevinska čestica s dozvolom gradnje izdana od nadležnog organa.

7)   Zasebna cjelina u zgradi je poseban dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor i sl.) u kojima se troši voda.

8)   Interna vodovodna instalacija su vodovi, naprave i uredaji potrošača iza glavnog vodomjera na nekretninama koje su spojene na javni vodovod.

9)   Glavni vodomjer je svaki odomjer koji se nalazi neposredno na završetku spojnog voda priključka i vlasništvo je isporučitelja usluge.

10) Vodomjerno okno ili posebna prostorija unutar zgrade za vodomjere ili vodomjerni ormarić jesu mjesta za smještaj jednog ili više glavnih vodomjera.

11) Interni vodomjer je vodomjer za zasebnu stambenu cjelinu ili dio cjeline, ugraden unutar ili izvan zasebne cjeline

12) Neovlaštena/ilegalna potrošnja je korištenje sustava javne vodoopskrbe na način koji nije u skladu s ovim Općim uvjetima

13) Mjerno mjesto je mjesto na kojem se mjeri količina isporučene pitke vode, te je ujedno mjesto izvršenja komunalne usluge, odnosno isporuke pitke vode.

 

 

III POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI I OSIGURANJA UVJETA ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAÐEVINE

 

Čl.3.

Osobe koje su, u smislu propisa o gradnji objekata, investitori izgradnje ili rekonstrukcije gradevina, dužne su u postupku ishodenja lokacijske dozvole, rješenje o uvjetima gradnje ili drugih postupaka odobravanja izgradnje ishoditi od isporučitelja usluge posebne uvjete priključenja. Posebne uvjete priključenja isporučitelj usluge utvrdit će prema idejnom ili glavnom projektu gradevine u roku i na način odreden propisima o gradenju. Posebnim uvjetima priključenja odreduju se tehnički zahtjevi kojima mora udovoljiti gradevina da bi njezini interni vodovi bili priključeni na komunalne vodne gradevine.

Isporučitelj vodne usluge izdaje potvrdu o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja, a kojom potvrdom se, na način odreden propisima o prostornom uredenju i gradnji potvrduje da je idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole ili rješenja o uvjetima gradenja, odnosno glavni projekt za ishodenje gradevinske dozvole ili drugog akta kojim se dopušta gradenje, koji se izdaje prema posebnim propisima, sukladan posebnim uvjetima priključenja.

 

Čl.4.

Isporučitelj usluge neće izdati zatražene uvjete ili suglasnosti ukoliko nisu osigurani uvjeti za priključenje gradevine/nekretnine na komunalne vodne gradevine.

Isporučitelj usluge u suradnji s jedinicama lokalne samouprave/osnivačima isporučitelja planira širenje mreže vodnih gradevina na temelju planova predvidene izgradnje stambenih i poslovnih gradevina. Izgradnju novih vodnih gradevina financiraju jedinice lokalne samouprave koristeći se sredstvima proračuna, posebne naknade za razvoj komunalne infrastrukture, namjenskim sredstvima Hrvatskih voda, sredstvima EU i namjenskim sredstvima isporučitelja usluge.

Na područjima gdje nije izgradena javna vodoopskrbna mreža korisnik usluge može, a radi priključenja svoje nekretnine/gradevine, o svom trošku financirati projektiranje i izgradnju javne vodoopskrbne mreže prema tehničkim zahtjevima koje odredi isporučitelj usluge u skladu s posebnim uvjetima i pod uvjetom da nakon izgradnje preda isporučitelju usluge, kao donaciju, izgradeno osnovno sredstvo ili da s jedinicom lokalne samouprave zaključi ugovor prema kojem će mu uložena sredstva biti vraćena u ugovorenom roku.


 

 

IV TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA (POSEBNI UVJETI PRIKLJUČENJA)

 

Čl.5.

Vodoopskrbni priključak može biti izveden samo kao trajni priključak.

Na gradilištima na kojima će biti izgradena gradevina, ako je podnesen zahtjev za priključenje, vodoopskrbni priključak izgradit će se kao trajni priključak, za potrebe gradevine koja treba biti izgradena, uz obvezu plaćanja naknade za priključenje u iznosu predvidenom za priključenje gradevine, sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne gradevine.

 

Čl.6.

Vodoopskrbni priključci izvode se po pravilima struke i na način koji će omogućiti ekonomski racionalno održavanje, te očitavanje i naplatu isporučene vode vodeći računa da se osigura uredno funkcioniranje priključka, te da se priključenjem novog korisnika ne naruši odgovarajući standard zadovoljavanja potreba ostalih, ranije priključenih korisnika komunalne infrastrukture odnosno područja.

 

Čl.7.

Priključenje gradevine na sustav javne vodoopskrbe, izvršit će se pod slijedećim tehnološko- tehničkim uvjetima:

–     vodoopskrbni priključak izraduje se od vodonepropusnog materijala

–     priključak se izvodi podzemno na dubini cca 1,20 m odnosno na minimalnoj dubini koja osigurava zaštitu od smrzavanja, u pravilu okomito na uličnu mrežu,

–     priključna cijev profila do 40 mm polaže se u zaštitnu cijev radi optimalizacije održavanja istog

–     križanje vodoopskrbnog priključka izvodi se u pravilu ispod postojećih instalacija komunalne infrastrukture, te u pravilu iznad cijevi odvodnje,

–    uredaj za smanjenje tlaka vode kojeg ugraduje i održava o svom trošku vlasnik nekretnine, postavlja se na internoj instalaciji

–    dimenzije priključka utvrdit će se prema normativima i proračunu, ovisno o predvidenoj potrošnji i prema projektnoj dokumentaciji, a ne mogu biti manji od 25 mm unutarnjeg presjeka,

–    vodomjerno okno za smještaj vodomjera mora biti izradeno na lako dostupnom mjestu, u pravilu 1 m iza regulacione linije gradevinske čestice.

 

Čl.8.

Vodoopskrbni se priključak u pravilu izvodi za svaku nekretninu zasebno i to odgovarajućeg profila da zadovolji potrebe vodoopskrbe svih korisnika nekretnine. U vodomjerno okno smješta se onoliko vodomjera koliko samostalnih zasebnih cjelina ima u zgradi za koju se izvodi priključak.

U višestambenim i poslovnim zgradama sa više samostalnih zasebnih cjelina, interni vodomjeri sa davačima impulsa ugraduju se na hodnicima svake etaže u zasebnim tipskim ormarićima na dostupnom mjestu radi redovitog očitavanja i zamjene istih, a glavni impulsni vodomjeri za zasebno mjerenje potrošnje vode stambenih jedinica, poslovnih prostora i protupožarnog voda ugraduju se u vodomjerno okno, sve izvedeno za daljinsko očitanje vodomjera.


 

Čl.9.

Iznimno isporučitelj usluge može dopustiti izvedbu zajedničkog priključka vodoopskrbe za dvije ili više nekretnina/zgrada prema uvjetima koje odredi isporučitelj usluge.

Vodomjerno okno u slučaju zajedničkog priključka locira se na zajedničkoj medi ili neposredno uz nju, a zahtjev za zajednički priključak moraju podnijeti vlasnici svih nekretnina koji će koristiti zajednički priključak.

Iznimno isporučitelj usluge može dopustiti priključenje na sustav vodoopskrbe nekretnine koja nema mogućnost izravnog spajanja na vodoopskrbnu mrežu te za koju ne postoje tehnički preduvjeti za izgradnju novog cjevovoda, na način izvedbe internih instalacija preko jedne ili više susjednih nekretnina, s tim da vodomjerno odnosno kontrolno okno mora biti locirano 1,0 m unutar mede parcele kraj koje prolazi trasa izgradene vodovodne mreže.

Suglasnost vlasnika susjednih nekretnina rješava vlasnik nekretnine koji se želi priključiti na sustav vodoopskrbe.

 

Čl.10.

Svi vodoopskrbni priključci i vodomjeri na tim priključcima, kao i kanalizacijski priključci, ugovorom o izvedbi se prenose u osnovna sredstva isporučitelja usluge bez obzira o čijem su trošku izvedeni, a time isporučitelj preuzima na sebe dužnost njihova održavanja o svom trošku.

Interne vodomjere održava isporučitelj, ali ne održava internu vodovodnu instalaciju iza glavnog vodomjera i ne odgovara za štete nastale na internoj vodovodnoj instalaciji.

 

Čl. 11.

Priključenje nekretnine na vodoopskrbnu mrežu može izvršiti isključivo isporučitelj vodnih usluga.

Zabranjeno je neovlašteno priključivanje nekretnine na vodoopskrbnu mrežu i sustav odvodnje.

Neovlašteno izvedene priključke isporučitelj usluge će isključiti iz upotrebe na trošak korisnika usluge. Isporučitelj usluge može na isti način isključiti priključak i obustaviti isporuku vode ako korisnik na nekretnini izvede nove interne vodovodne instalacije ili izvede rekonstrukcijei priključi ih bez suglasnosti isporučitelja usluge.

 

Čl.12.

Sastavni elementi vodoopskrbnog priključka su:

1.   čvor priključka

2.   spojni vod

3.   jedan ili više glavnih vodomjera s pripadajućom armaturom, do vodomjera, stim da ventil s ispustom iza vodomjera pripada internoj vodovodnoj instalaciji korisnika priključka.

Čvor priključka je mjesto odvajanja vodoopskrbnog priključka od vodoopskrbnog cjevovoda.

Spojni vod je vod koji spaja čvor priključka na vodoopskrbnom cjevovodu s armaturom glavnog vodomjera.


Čl.13.

Glavni vodomjer s pripadajućom armaturom i fazonskim komadima smješta se u vodomjerno okno.Veličina vodomjernog okna odredena je profilom priključka,  brojem glavnih vodomjera i pripadajućom armaturom koja se ugraduje u vodomjerno okno.

Vodomjerno okno vlasništvo je korisnika usluga.

 

Čl. 14.

Standardni kućni vodovodni priključci (profila do 40mm) u vodovodnom oknu moraju imati dva ventila (jedan ventil prije vodomjera a drugi ventil s ispustom iza vodomjera, kao dio interne instalacije korisnika). Vodovodni priključci višestambenih i poslovnih jedinica moraju imati pored navedenog, hvatač nečistoće ispred vodomjera i nepovratni ventil iza vodomjera, a prije ventila s ispustom (nepovratni ventil i ventil s ispustom dio su interne instalacije korisnika).

Ukoliko postoji potreba za smanjenjem tlaka u instalacijama korisnika, potrebno je ugraditi reducir ventil poslije ventila s ispustom, kao dio interne instalacije.

 

V    KVALITETA OPSKRBE VODNIM USLUGAMA

 

Čl.15.

Isporučitelj usluge vodoopskrbe dužan je brinuti se da isporučena voda za piće na glavnom vodomjeru odgovara standardima kvalitete propisanim Zakonom o hrani i Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Nadzor nad kakvoćom vode obavlja isporučitelj usluge putem nadležnih i ovlaštenih zdravstvenih ustanova i vlastitog laboratorija.

U slučaju da zbog odredenih prirodnih ili ljudskih aktivnosti voda za piće ne odgovara propisanim standardima, isporučitelj usluge je dužan odmah, odnosno u najkraćem mogućem roku, obavijestiti korisnike usluga o nemogućnosti korištenja vode, odnosno o mjerama koje je nužno poduzeti da bi se voda mogla koristiti za piće i druge potrebe u ishrani.

Ako se u slučaju iz prethodnog stavka voda za piće ne može koristiti za ljudsku ishranu, ni uz dodatno preporučene mjere duže od 12 sati, isporučitelj usluge je dužan osigurati rezervnu opskrbu korisnika usluge putem autocisterni i sl. do uspostave redovite vodoopskrbe.

 

 

VI    PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA USLUGE I KORISNIKA USLUGE

 

Čl.16.

Isporučitelj usluge dužan je održavati sustav opskrbe pitkom vodom u stanju funkcionalne ispravnosti osiguravajući trajnu i kvalitetnu uslugu korisnicima sukladno članku 15. ovih Općih uvjeta.

Isporučitelj usluge dužan je pod istim uvjetima priključiti na vodoopskrbu svakog korisnika usluge koji podnese zahtjev i priloži pravovaljane isprave za priključenje na vodoopskrbu i ako su za to stvorene tehničke mogućnosti.

Isporučitelj usluge može korisniku obustaviti isporuku usluge samo u slučajevima propisanim ovim Općim uvjetima.

U slučaju planiranog prekida isporuke vode isporučitelj usluge je dužan obavijestiti korisnika usluge najkasnije 24 sata prije prekida isporuke vode putem sredstava javnog priopćavanja. U slučajevima hitnih popravaka kvara na mreži i sličnih intervencija koje nisu planirane obavijestiti se može neposredno prije obustave isporuke vode.


Čl. 17.

Isporučitelj usluge ne odgovara za štetu korisniku zbog prekida isporuke vode koja je posljedica djelovanja treće osobe ili je uzrokovana višom silom.

Isporučitelj usluge ne odgovara ni za štetu koja nastane na internoj vodovodnoj instalaciji te cijevima, trošilima, grijačima, kućanskim aparatima i drugim uredajima priključenim na vodovodne instalacije:

1.      zbog neodržavanja ili loše izvedenih internih instalacija

2.      zbog onečišćenja interne instalacije

3.      promjena u tlaku u vodoopskrbnoj mreži

4.      zbog smrzavanja dijela instalacije ili vodomjera

5.      zbog kvara na uredaju za smanjenje pritiska koji je ugradio korisnik usluge

6.      zbog obustave isporuke vode kao posljedice neplaćanja računa za vodu

7.      zbog otudenja vodomjera

8.      u ostalim slučajevima nepridržavanja propisanih standarda vodoopskrbe

Štetu koja nastane na vodovodnom priključku krivnjom korisnika usluge otklanja isporučitelj usluge na teret korisnika usluge.

 

Čl. 18.

Pravo je korisnika usluge vršiti naplatu usluge vodoopskrbe korisnicima usluge putem obračuna na temelju važećeg cjenika i ovih Općih uvjeta.

 

Čl.19.

Vlasnici nekretnina/zgrada postojećih i onih koje će se izgraditi na području vodoopskrbnog sustava dužni su svoje nekretnine priključiti na javnu vodoopskrbu ukoliko za to postoje tehnički uvjeti a temeljem Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu.

Vlasnik nekretnine/zgrade ili zasebne cjeline u zgradi postaje korisnik vodne usluge nakon zaključenja ugovora o priključenju na vodne gradevine i nakon što bude izveden priključak na komunalne gradevine i ugraden vodomjer.

Svi raniji korisnici usluga koji nastave koristiti usluge vodoopskrbe nakon stupanja na snagu ovih Općih uvjeta smatra se da prihvaćaju ove Opće uvjete.

 

Čl. 20

Korisnik usluge može otkazati korištenje vodne usluge zbog trajnog prestanka korištenja nekretnine.

Za slučaj promjene korisnika usluge (zbog promjene vlasnika, zakupa, podzakupa, najma ili drugog razloga) dotadašnji korisnik usluge ostaje u statusu obveznika plaćanja usluge sve dok isporučitelju usluge ne dostavi dokumentaciju o promjeni vlasnika statusa korisnika s očitanjem vodomjera s kojim stanjem se mijenja status korisnika.

U slučaju promjene korisnika zbog ugovora o zakupu ili podzakupu ili drugog razloga vlasnik gradevine dužan je platiti usluge ako ih novi korisnik ne podmiruje.

U slučaju prodaje gradevine vlasnik gradevine i kupac dužni su prije prodaje gradevine provjeriti stanje duga za usluge i izvodenje priključka prema isporučitelju te isporučitelju platiti dug, a u suprotnom isporučitelj ima pravo za nepodmireni dug teretiti osim bivšeg vlasnika i novog vlasnika nekretnine.

 

Čl.21.

Korisnik usluge ima pravo koristiti uslugu vodoopskrbe isključivo za svoje potrebe. Ukoliko se korisnik zbog statusnih ili sličnih razloga preoblikuje u više samostalnih cjelina dužan je o tome u roku od 15 dana obavijestiti isporučitelja u protivnom će se smatrati da


omogućuje drugom korisniku neovlašteno korištenje vodnih usluga preko svog mjernog mjesta.

Za slučaj kada se ustanovi da korisnik usluga preko svog mjernog uredaja ili internog voda snabdijeva treće osobe i naplaćuje im uslugu isporučitelj ima pravo korisniku usluge obustaviti isporuku vodne usluge.

 

 

 

Čl.22.

Korisnik usluge dužan je održavati u stanju funkcionalne ispravnosti internu vodovodnu instalaciju uključivo s vodomjernim oknom onemogućavajući njezino onečišćenje a potom i onečišćenje vodovodne mreže. Takoder je dužan internu instalaciju zaštiti od smrzavanja i od povrata vruće vode iz interne instalacije.

Korisnik usluge je dužan omogućiti nadzor i pregled stručnim službama nad internim instalacijama a osobito uzimanje uzoraka vode zbog mogućnosti zagadenja vode iz interne instalacije.

Za sve štetne posljedice koje bi izašle iz razloga navedenih u ovom članku odgovoran je korisnik usluge te je dužan nadoknaditi štetu koja bi mogla nastati isporučitelju kao i drugim osobama.

 

Čl.23.

Korisnik usluge dužan je omogućiti isporučitelju redovnu izmjenu vodomjera a sukladno odredbama Naredbe o razdobljima za ponovno umjeravanje etalona i ovjernim razdobljima za ovjeravanje mjerila i Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za hladnu vodu.

Korisnik usluge može tražiti pisanim putem ispitivanje vodomjera i prije isteka ovjernog razdoblja. Ako se ispitivanjem utvrdi da vodomjer zadovoljava zahtjeve utvrdene Pravilnikom iz 1.stavka ovog članka, troškove ispitivanja snosi korisnik usluge, u suprotnom troškovi će pasti na isporučitelja usluge.

 

VII UVJETI MJERENJA, OBRAČUNA I NAPLATE VODNIH USLUGA

 

Čl.24.

Korisnicima vodne usluge javne vodoopskrbe cijena vode se obračunava u m3 prema očitanju vodomjera, uz fiksni mjesečni iznos za održavanje sustava, u skladu sa Odlukom o cijeni vodnih usluga isporučitelja.

Pod isporučenom količinom vode smatra se količina koja je protekla kroz vodomjer i koju je vodomjer registrirao.

Socijalno ugroženi gradani plaćaju 60% osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva.

Količina vode nužna za osnovne potrebe kućanstva smatra se 3 m3 po članu kućanstva mjesečno.

Pod socijalno ugroženim gradanima smatraju se gradani koji to dokažu aktima koje su utvrdile nadležne institucije.

 

Čl.25.

Ako pojedini korisnik vodu koristi za osobne potrebe i za potrebe poslovne djelatnosti dužan je odmah ugraditi poseban vodomjer za svaku vrstu potrošnje. Ako korisnik to ne učini ukupna količina utrošene vode naplaćivat će mu se po cijeni za poslovnu djelatnost.


Ako u stambenoj zgradi ima poslovnih prostorija koje su priključene na glavni vodomjer, vlasnici odnosno korisnici tih prostorija dužni su odmah ugraditi zasebne vodomjere. Ako to ne učine, potrošnja vode obračunat će im se po cijeni koja je odredena za poslovne djelatnosti.

 

Čl.26.

Količina isporučene vode utvrduje se na osnovi razlike izmedu očitanog stanja na vodomjeru i stanja prethodnog očitanja.

Očitanje vodomjera obavlja se za domaćinstva svakih dva do tri mjeseca a za poslovne subjekte svakog mjeseca i to na kraju mjeseca.

 

Čl.27.

Zaduženje po primljenom računu za isporučenu vodu korisnik je dužan platiti do datuma navedenog na računu a za zakašnjela plaćanja isporučitelj ima pravo zaračunati zateznu kamatu.

 

Čl.28.

U stambenim zgradama u kojima svi korisnici imaju ugradene interne vodomjere obračun potrošnje obavlja se putem internih vodomjera.

Ukoliko se utvrdi razlika izmedu zbroja potrošnje internih vodomjera i glavnog vodomjera ta razlika se rasporeduje svim korisnicima ili se naplaćuje na teret pričuve zgrade ukoliko tako odluči većina korisnika.

 

Čl. 29

Ukoliko u stambenoj zgradi svi korisnici nemaju interne vodomjere količina se utvrduje tako da se zbroje količine očitanih internih vodomjera i odbije od količine na glavnom vodomjeru i ta razlika se prema broju članova rasporeduje po ostalim korisnicima stanova koji nemaju interne vodomjere.

 

Čl. 30.

Ukoliko u stambenoj zgradi niti jedan stan nema interni vodomjer količina utrošene vode se utvrduje tako da se ukupna količina podijeli s ukupnim brojem članova domaćinstava te tako dobivena količina  pomnoži s brojem članova pojedinog domaćinstva.

 

Čl.31

Podatke o broju članova u stanovima u stambenim zgradama isporučitelju dostavlja predstavnik suvlasnika zgrade. Promjene broja osoba do 15 dana u mjesecu neće se uzimati u obzir pri obračunu za odgovarajući mjesec.

 

Čl.32.

Pored isporuke vode preko priključaka na vodovodnu mrežu isporučitelj može u posebnim uvjetima omogućiti korištenje vode sa hidranta jednokratno na način odvoza vode u vlastitim posudama korisnika. Voda sa hidranta se naplaćuje prema cijeni iz cjenika za ovaj način pružanja usluge.

 

Čl.33.

Obračun odnosno račun za pruženu uslugu sadrži:

1.      fiksni dio cijene za mjesec

2.      cijenu za isporučenu uslugu prema potrošnji

3.      dodatke i naknade propisane zakonom,

4.      porez na dodanu vrijednost


Cijenu isporučene usluge odreduje isporučitelj svojom odlukom a sukladno odredbama Zakona o vodama i drugim važećim propisima.

U slučaju izmjene cijena za vodne usluge isporučitelj je dužan putem sredstava javnog priopćavanja ili drugim putem o tome obavijestiti korisnike usluge.

 

Čl.34.

U slučaju kad količinu potrošene vode nije moguće ustanoviti očitanjem vodomjera, cijena se iznimno utvrduje procjenom isporučitelja.

Obračun potrošnje procjenom isporučitelja iznimno je dopušten u slučajevima:

1.      ako je vodomjer nedostupan za očitanje

2.      ako očitanje nije moguće zbog vremenskih uvjeta

3.      ako na vodomjeru nema plombi ili su oštećene

4.      ako je vodomjer neispravan

5.      ako je vodomjer otuden

U slučaju iz prethodnog stavka procijenjena potrošnja vode utvrdit će se na osnovi očitane potrošnje u prethodnom obračunskom razdoblju, u kojem je vodomjer bio ispravan.

U slučaju namjernog oštećenja plombi na vodomjeru ili drugog namjernog oštećenja vodomjera potrošnja vode obračunat će se korisniku na temelju njegovog prosjeka potrošnje vode u prethodnom obračunskom razdoblju , uvećana za tri puta.

U slučaju kad se je voda koristila putem zaobilaznog voda protupožarne zaštite (bez ugradenog vodomjera) za potrebe ispravnosti hidrantske mreže, za gašenje požara ili za bilo koje druge potrebe, korisnik je takvu potrošnju dužan prijaviti isporučitelju a isporučitelj takvu potrošnju vode utvrduje procjenom.

 

Čl. 35.

Korisnik ima pravo prigovora na obračun potrošnje vode odnosno na račun za pruženu uslugu. Prigovor se podnosi pisanim putem u roku koji je naveden na računu/obračunu. Isporučitelj je dužan u roku od 15 dana ispitati osnovanost prigovora i dati odgovor na isti. Ukoliko isporučitelj ne može sam odlučiti o osnovnosti prigovora isti dostavlja Povjerenstvu za reklamacije potrošača. Povjerenstvo je dužno u roku od 15 dana dostaviti odgovor korisniku usluge.

 

 

VIII. UVJETI ZA PRIMJENU POSTUPKA OGRANICENJA ILI OBUSTAVE ISPORUKE VODNIH USLUGA

 

Čl.36

Kod nestašica vode zbog suše ili drugih razloga isporučitelj usluge može poduzeti mjere za ograničenje potrošnje radi ublažavanja posljedica nedostatka vode.

U slučaju dugotrajne i veće nestašice vode isporučitelj usluge će predložiti jedinicama lokalne samouprave hitno donošenje odluke o ograničenju potrošnje vode, odnosno zabranu potrošnje vode za pojedine namjene ( pranje ulica, punjenje bazena, upotreba vodoskoka, polijevanje vrtova, pranje automobila i sl.). Istom odlukom odreduju se i sankcije za nepoštivanje odluke o ograničenju potrošnje vode.

 

Čl.37

Isporučitelj usluge ima pravo obustaviti isporuku vode korisniku usluge u slijedećim slucajevima:

1.  zbog planiranih radova pregleda, zamjene vodomjera, popravka sustava opskrbe vodom, izgradnje nove vodovodne mreže ili priključka ili drugih radova na sustavuvodoopskrbe,

2.  zbog neposredne opasnosti po život i imovinu gradana koja bi nastala daljnjim korištenjem pitke vode,

3.  ako korisnik usluge/potrošač ne plati račun za isporučenu pitku vodu ni nakon rokova i postupaka iz članka 38. ovih Općih uvjeta,

4.  ako korisnik usluge/potrošač nije u cijelosti podmirio svoje obveze prema isporučitelju prema računu za priključenje gradevine na javni sustav vodoopskrbe

5.  ako korisnik usluge/potrošač namjerno ili iz krajnje nepažnje pokvari vodomjer,

6.  ako se korisnik usluge/potrošač neovlašteno priključi na sustav opskrbe pitkom vodom i

7.  ako korisnik usluge/potrošač o promjeni adrese ne obavijesti isporučitelja usluge u roku od 15 dana pa se zbog toga nije mogla izvršiti dostava obračuna odnosno računa ili opomene,

8.  kada nastane kvar na vodoopskrbnoj mreži ili na vodovodnim instalacijama korisnika usluge koji može negativno utjecati na sanitarnu ispravnost pitke vode,

9.  ako je vodomjerno okno zagadeno, zatrpano ili nepristupačno, a korisnik usluge/potrošač nije nedostatak otklonio niti nakon pisane opomene isporučitelja usluge,

10.  ako korisnik usluge/potrošač, i nakon pisane opomene, krši naredbe o štednji vode,

11.  ako korisnik usluge/potrošač omogući korištenje vode drugim potrošacima preko svojih instalacija, a bez suglasnosti isporučitelja usluge,

12.  ako korisnik usluge/potrošač, i nakon pisane opomene, koristi vodu protivno odredbama Ugovora o isporuci vode i ovih Općih uvjeta,

13.  na temelju naredbe nadležnih organa.

14.  u drugim sličnim slučajevima nastalim skrivljenim ponašanjem korisnika

 

Čl.38.

Korisniku usluge/potrošaču koji ne plati račun za isporučenu vodu odnosno obračun potrošnje vode, najkasnije u roku od tri mjeseca od njihova dospijeća, isporučitelj usluge će dostaviti pisanu opomenu o obustavi isporuke vode..

Ako korisnik usluge/potrošač ne plati dug po opomeni uključivo s troškovima opomene u roku od osam dana od datuma opomene, isporučitelj usluge će mu obustaviti isporuku vode . Isporučitelj usluge ne odgovara za štetu koju korisnik usluge/potrošač trpi zbog obustave vode iz ovog članka.

Ukoliko se korisnik usluge neovlašteno priključi na sustav vodoopskrbe i za vrijeme obustave isporuke, dužan je platiti dvostruki iznos utrošene vode obračunate na osnovi prosječne potrošnje u zadnja tri mjeseca odnosno u prethodnom obračunskom razdoblju u kategoriji domaćinstva. Za utvrdivanje vremena potrošnje iz ovoga stavka uzima se da se korisnik usluge/potrošač neovlašteno priključio istoga dana s kojim je izvršena obustava vode.

Isporučitelj usluge uspostaviti će ponovnu isporuku vode najkasnije slijedeći radni dan nakon što korisnik usluge/potrošač dostavi dokaz o plaćanju duga s obračunatim zateznim kamatama, troškovima opomene, troškovima obustave isporuke vode i troškovima ponovnog priključenja nakon obustave, a u slučaju neovlaštenog priključenja za vrijeme obustave isporuke vode i obračunatog dvostrukog iznosa utrošene vode.

U slučaju drugih uzroka prekida isporuke vode iz članaka 37. st. 1), toc. 5,6,9,10,11. i 12, isporučitelj usluge uspostaviti će ponovnu isporuku vode kada korisnik usluge/potrošač podmiri štetu, dvostruku potrošnju iz st.4) ovoga članka, ili otkloni uzroke zbog kojih je obustavljena isporuka vode.

 

Čl.39.

Isporučitelj usluge neće obustaviti isporuku vode zbog neplaćanja računa za pružene usluge:


1.  zdravstvenim ustanovama ako su im osnivači država, županije ili jedinice lokalne samouprave, osim uredskih prostorija,

2.  ustanovama socijalne zaštite za smještaj starijih, invalidnih i drugih osoba

ometenih u psihofizičkom razvoju ako su im osnivači država, županija ili jedinice lokalne samouprave,

3.  ustanovama za predškolski odgoj, osnovnim i srednjim školama i visokim učilištima ako su im osnivači država, županija ili jedinice lokalne samouprave,

4.  višestambenim zgradama gdje ne postoji tehnička mogućnost za isključenje pojedinih potrošaca koji ne plaćaju uslugu,

5.  korisniku usluge/potrošaču koji u sudskom ili izvansudskom postupku osporava račun isporucitelja usluge, a koji uredno podmiruje sve ostale nesporne račune.

 

Čl. 40.

U slučaju kada isporučitelj odluči obustaviti isporuku usluge, korisnik je dužan omogućiti mu pristup vodomjeru, demontažu vodomjera i prekid toka vode.

Ako korisnik ne dopusti radnicima isporučitelja demontažu vodomjera i prekid toka vode, isporučitelj će demontažu i prekid toka osigurati posredstvom nadležnih državnih tijela.

Kada korisnik ne dopusti prekid isporuke vode demontažom vodomjera, isporučitelj ce za osiguranje radova demontaže vodomjera zatražiti sudsku zaštitu i/ili zaštitarske tvrtke.

U slučaju iz prethodnog stavka kao i u slučaju, ako je demontažu vodomjera nemoguće izvesti iz tehničkih razloga, isporučitelj ima pravo prekid isporuke obaviti na glavnom vodu, a sve troškove prekida isporuke i ponovnog priključenja snosi korisnik.

 

 

IX.  POSTUPANJE U SLUCAJU NEOVLAŠTENOG KORIŠTENJA VODNIH USLUGA

 

 

Čl.41.

Pod neovlaštenim korištenjem vodnih usluga podrazumijevaju se slučajevi kada:

1.  se korisnik usluge/potrošač samovoljno spoji na mrežu javne vodoopskrbe

2.  korisnik usluge/potrošač daje netočne podatke za odredivanje kategorije potrošnje,

3.  korisnik usluge/potrošač troši vodu, a cijenu za isporučenu vodu placa trećoj osobi,

4.  korisnik usluge/potrošač opskrbe pitkom vodom koristi bez mjerne opreme

5.  kada korisnik usluge/potrošač se za opskrbu pitkom vodom koristi mjernom opremom s koje je skinuta ili oštećena plomba,

6.  u drugim slučajevima kada se korisnik usluge/potrošač ne pridržava odredbi o uvjetima korištenja usluge iz ovih Općih uvjeta.

U slučaju nastupa okolnosti iz st. 1) ovoga članka kao i u slučaju sprječavanja postupka kontrole neovlaštenog priključenja, isporučitelj usluge ima pravo obustaviti isporuku vodoopskrbe ili odvodnje bez prethodne obavijesti.

Za neovlašteno korištenje komunalne vodne usluge iz ovoga članka, toc. 4. i 5. isporučitelj usluge ima pravo i dužnost neovlaštenom korisniku usluge/potrošaču naplatiti naknadu štete u paušalnom iznosu koji predstavlja iznos cijene za 10 m3 vode/dnevno.

 

 

X.  TEHNICKO-TEHNOLOŠKI UVJETI ZA UGRADNJU VODOMJERA

 

Čl.42.

U vodomjerno okno stambenih jedinica ( obiteljskih kuca ) standardno se ugraduje vodomjer profila 20 mm ili drugog odgovarajućeg profila.


Interni vodomjer za pojedini stan u višestambenoj gradevini takoder je profila 20 mm. Ispred vodomjera se ugraduje ventil bez ispusta, a iza vodomjera se ugraduje ventil sa ispustom. Ukoliko je zbog visokog tlaka u mreži potrebno ugraditi ventil za

smanjenje tlaka (reducir ventil), u pravilu, on se postavlja iza nepovratnog ventila. Isto vrijedi i za ostalu vodovodnu armaturu koju investitor – korisnik usluge želi ugraditi.

Ne smije se upotrebljavati spojni i brtveni materijal koji je štetan po zdravlje ljudi ili koji daje vodi poseban okus, miris ili boju.

Sustav, tip i veličina glavnih vodomjera u višestambenim i poslovnim gradevinama odreduje se projektnom dokumentacijom hidrotehničkih instalacija ovisno o potrebnoj potrošnji i hidrauličnim uvjetima.

Dobavu, ugradnju, popravak, baždarenje ( izmjenu vodomjera ) i očitanje glavnog i internih vodomjera vrši isporučitelj vodnih usluga.

 

 

Čl. 43.

Prema Zakonu o vodama obvezno je projektiranje i gradnju gradevina graditi tako da

svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor i sl.) ima ugraden svoj vodomjer.

Veličina vodomjernog okna u višestambenim i poslovnim gradevinama odreduje se projektnom dokumentacijom hidrotehničkih instalacija prema uporabnim cjelinama zgrade, broju vodomjera i potrebnim armaturama i fazonskim komadima koji se ugraduju u vodomjerno okno.

Ugovorom o izvedbi vodoopskrbnog priključka, u pravilu se ugovaraju i svi vodomjeri zasebnih samostalnih cjelina te se kao korisnik usluge u dokumentaciju uvodi investitor objekta kojemu se dostavljaju računi za uslugu vodoopskrbe i odvodnje do promjene korisnika pravnim poslom.

Korisnik usluge dužan je vodomjerno okno, vodomjer i interni vodomjer učiniti dostupnim radnicima isporučitelja.

 

XI.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Čl.44.

Sve usluge isporučitelja usluge koje su utvrdene ovim Općim uvjetima, a koje nisu

sadržane u cijeni priključenja i korištenja komunalnih usluga nestandardne su usluge i plaćaju se  prema cjeniku za nestandardne usluge kojega donosi isporučitelj usluge.

 

 

Čl.45

Korisnici usluga/potrošači koji su dužni temeljem važećih propisa i ovih Općih uvjeta ugraditi odgovarajuće sigurnosne uredaje koji sprječavaju vraćanje i usisavanje vode iz objekata, uredaja ili dijelova interne vodovodne instalacije, dužni su te uredaje ugraditi u roku od šest (6) mjeseci od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.

Nakon isteka roka iz stavka 1.  isporucitelj usluge ima pravo, nakon što pisano

opomene korisnika usluge/potrošača izvršiti potrebne radove na ugradnji uredaja koji je bio dužan ugraditi korisnik usluge/potrošac, a na teret korisnika usluge/potrošača.

 

 

Čl.46.

Na tehničko-tehnološke uvjete priključenja i korištenja komunalne usluge opskrbe


pitkom vodom koji nisu uredeni Ugovorom o priključenju i ovim Općim uvjetima primjenjuju se odredbe važećih propisa.

Čl.47.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana njihovog donošenja, a objavljuju se na Internet stranicama Općine Brinje.

 

 

Čl.48.

Stupanjem na snagu ovih Općih i tehničkih uvjeta prestaju se primjenjivati Opći uvjeti isporuke komunalne usluge opskrbe pitkom vodom, Klasa: 012-04/11-01, Ur.br:2125/73-11-

01  koje je donijela Skupština poduzeća 08.02.2011.

 

 Klasa: 012-04/12-01/01 

Ur.broj:  2125/73-12-01

 

Brinje, 01.06.2012.

 

 

Uprava poduzeća:

 

Ruža Blažanin, bacc.oec.