REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO- SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆ
INA BRINJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 325-01/13-01/01
URBROJ: 2125/04-13-02
Brinje, 26.rujna 2013.godine

Na temelju članka 209. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) i članka 28. i 83.Statuta Općine Brinje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br.16/13), a na prijedlog komunalnog poduzeća Vodovod d.o.o., Stipe Javora bb, 53 260 Brinje, Općinsko vijeće Općine Brinje na svojoj 2.sjednici održanoj dana 26.rujna 2013.godine, donijelo je

 

ODLUKU O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAÐEVINE
NA PODRUČJU OPĆINE BRINJE

 

 

I  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom utvrduje se:

–  postupak i uvjeti priključenja gradevine i druge nekretnine na komunalne vodne gradevine

–  obveza priključenja

–  rokovi za priključenje

–  prekršajne odredbe

Članak 2.

Pojmovi uporabljeni u ovoj Odluci imaju značenje odredeno Zakonom o vodama (Narodne novine, broj 153/09, 63/11,130/11, i 56/13).

             Članak 3.

Isporučitelj vodnih usluga je Vodovod d.o.o. Brinje, Stipe Javora bb, 53 260 Brinje.

 

II  OBVEZA PRIKLJUČENJA 

Članak 4.

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik gradevine odnosno druge nekretnine, dužan je priključiti svoju gradevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne gradevine, kada su iste izgradene u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi gradevina odnosno druga nekretnina odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje istih na njih.

Članak 5.

Vlasnici gradevina odnosno druge nekretnine dužni su priključiti gradevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne gradevine u slijedećim rokovima:

-novoizgradena gradevina u naseljima gdje je javni sustav  vodoopskrbe izgraden, mora se priključiti na komunalne vodne gradevine prije uporabe gradevine

-postojeće gradevine, u naseljima u kojima još nije izgraden javni sustav vodoopskrbe, moraju se priključiti na komunalne vodne gradevine u roku od 12 mjeseci od završetka izgradnje sustava javne vodoopskrbe

-postojeće gradevine, u naseljima gdje je već izgraden javni sustav vodoopskrbe, moraju se priključiti na komunalne vodne gradevine najkasnije u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

 

Članak 6.

Vlasnik gradevine ili drugi zakoniti posjednik gradevine ili druge nekretnine koji je za vlastite potrebe na vlastitom zemljištu ili na zemljištu na kojem ostvari pravo gradenja ili pravo služnosti, izgradio vodne gradevine koje mu omogućuju opće korištenje vode oslobada se obveze priključenja na komunalne vodne gradevine.

 

III   POSTUPAK PRIKLJUČENJA 

Članak 7.

Postupak za priključenje na komunalne vodne gradevine  za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.

  Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik gradevine odnosno druge nekretnine.

Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih ualuga.

 

Članak 8.

Zahtjevu za priključenje podnositelj zahtjeva prilaže:

  1. Jedan primjerak kopije katastarskog plana čestice koja se priključuje na sustav javne vodoopskrbe,
  2. Dokaz o vlasništvu ili dokaz o zakonitom posjedovanju nekretnine koja se priključuje,
  3. Arhitektonski projekt ili snimku izvedenog stanja gradevine.

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrdnog zemljišta, osim jedne kopije katastarskog plana, prilaže se dokaz o vlasništvu ili dokaz o zakonitom posjedovanju čestice poljoprivrednog zamljišta.

 

Članak 9.

Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak i donosi odluku o dozvoli za priključenje ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.

 

Članak 10.

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati podatke o gradevini koja se priključuje (mjesto i adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika i njegove podatke, a prilaže mu se i odgovarajuća skica priključka.

Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati podatke o gradevini i  vlasniku u smislu stavka 1. ovog članka, te razlog zbog kojeg se gradevina ne može priključiti.

Primjerak  odluke  iz  stavka  1.  ovog  članka  dostavlja  se  na  znanje  Općini Brinje.

 

Članak 11.

Vlasnik gradevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljem vodnih usluga zaključiti ugovor o izgradnji priključka.

Ugovor o izgradnji priključka obično sadrži: naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, te odredbu o predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga.

 

IV  TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA 

Članak 12.

Tehničko-tehnološki uvjeti priključenja na komunalne vodne gradevine definirani su Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga objavljenim na internetskoj stranici Općine Brinje.

 

V    NAČIN I UVJETI FINANCIRANJA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAÐEVINA OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA 

Članak 13.

U slučaju kad gradnja odredene komunalne vodne gradevine nije predvidena planom gradnje komunalnih vodnih gradevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te gradevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje pod uvjetima utvrdenim ugovorom s javnim isporučiteljem vodnih usluga.

 

VI  PREKRŠAJNE ODREDBE 

Članak 14.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

  1. ne priključi svoju gradevinu na javni sustav vodooskrbe u rokovima odredenim  čl. 5 ove Odluke,
  2. samovoljno priključi svoju gradevinu na javni sustav vodoopskrbe
  3. koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja isporuzčitelja vodnih usluga, 4.onemogući isporučitelju vodnih usluga popravak priključka, očitanje i zamjenu vodomjera u cilju baždarenja, te pregled instalacije potrošača u cilju utvrdivanja njezine tehničke ispravnosti

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

VII  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalne vodne gradevine na području Općine Brinje Klasa:325-01/12-01/02, Ur.broj: 2125/04-12-03 od 04. srpnja 2012.godine objavljena u „Županijskom glasniku“ Ličko Senjske županije broj 12 od 16. kolovoza 2012.

 

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije, a objavljuje se na Internet stranici Općine Brinje, te će biti javnosti dostupna za sve vrijeme njenog važenja.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Davor Vičić, dipl.ing.